language
Cam kết về trách nhiệm đối với xã hội của Công ty
Cam kết về trách nhiệm đối với xã hội của Công ty

Công Ty CP Kỹ Thuật Quang Điện Kung Long vẫn đang quản lý công ty rất tốt, và quan tâm đến lợi ích của những người liên quan, bảo vệ môi trường trái đất, và trách nhiệm cống hiến cho xã hội, ủng hộ bộ quy tắc ứng xử của ngành điện tử (Electronic Industry Code of Conduct, EICC), tiêu chuẩn nhân quyền và lao động quốc tế như tuyên ngôn nhân quyền thế giới(Universal Declaration of Human Rights) , tuyên ngôn nguyên tắc 3 bên của tổ chức lao động quốc tế (International Labor Office Tripartite Declaration of Principles) và cương lĩnh chỉ đạo công ty đa quốc gia OECD (Guidelines for Multinational Enterprises),đồng thời tiếp tục đổi mới, nghiên cứu phát triển sản phẩm hiệu suất cao, và xây dựng môi trường làm việc mà mỗi nhân viên có thể phát huy hết tiềm năng của mình, tạo ra lợi ích lớn nhất cho nhân viên, cổ động của công ty và xã hội. Chúng tôi cam kết:

  • Lập chính sách nhân quyền, đạo đức kinh doanh, an toàn vệ sinh môi trường, thu mua khoáng sản ở khu vực xung đột và chính sách quản lý hoạt động kinh doanh liên tục.
  • Duy trì quản lý công ty tốt, nghiêm chỉnh tuân theo tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh.
  • Tuân thủ quy định pháp luật.
  • Cung cấp môi trường làm việc an toàn lành mạnh cho nhân viên, không gian để phát huy hết tài năng, và tiền lương, phúc lợi hợp lý.
  • Khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động công ích xã hội.
  • Tạo ra giá trị cho công ty, tăng lợi ich cho cổ đông.
  • Ra sức thực hiện quản lý rủi ro trong kinh doanh, lập và duy trì kế hoạch hoạt động liên tục.
  • Truyền bá quan điểm và cách làm về trách nhiệm xã hội của công ty cho chuỗi cung ứng của Quang Điện Kung Long, tuân thủ nguyên tắc "đôi bên cùng có lợi".
  • Nghiên cứu phát triển sản phẩm năng lượng xanh bảo vệ môi trường, tôn trọng quyền tài sản và thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường, giảm bớt ảnh hưởng đối với môi trường.